תקנון אתר

תקף  אפריל 2020

תקנון אתר – גלאם 42 , נואלה קוסמטיקס

ברוכים הבאים לאתר גלאם 42 (ה"אתר")

גלאם 42בע"מ מספקות לך את התוכן והשירותים הזמינים באתר בכפוף לתנאים ולתניות שלהלן, למדיניות הפרטיות שלנו ולתנאים ותניות וקווי מדיניות אחרים שבאפשרותך למצוא ברחבי האתר שלנו בקשר לפונקציות בה, למאפיינים ולקידום מכירות ובקשר לשירות הלקוחות, אשר כולם מהווים חלק מתנאים ותניות אלה וכלולים בהם (במקובץ יוגדרו להלן, " תקנון האתר"). בכניסתך לאתר זה או בשימוש בו, את מאשרת שקראת תנאים ותניות אלה, הבנת אותם, והסכמת להיות מחויבת להם ללא הגבלה או סייג.
*תמונות המוצרים באתר הינם להמחשה בלבד "המוצר" יזוהה על ידי ברקוד הייחודי למוצר בלבד.

1. פרטיות

אנא עייני במדיניות הפרטיות שלנו על מנת להבין את מדיניות הפרטיות שלנו.

2. מוצרים ושירותים לשימוש אישי

המוצרים והשירותים הזמינים באתר זה וכל דוגמיות שלהם אשר אנו עשויים לספק לך, מיועדים לשימוש אישי בלבד. אינך רשאית למכור או למכור מחדש כל מוצר או שירות או דוגמית שלו, שרכשת או קיבלת מאיתנו בדרך אחרת. אנו שומרים את הזכות, עם או ללא הודעה, לבטל או להפחית את הכמות של כל הזמנה שיש לבצע, או של מוצרים או שירותים כלשהם שיש לספק לך, אם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הם עשויים להביא להפרה של התנאים והתניות שלנו.

3. תנאי השימוש באתר

לצפייה בתנאי השימוש באתר ובהליכים הקשורים להזמנות המבוצעות באמצעות אתר זה (משלוח וטיפול, החזרות והחלפות), לחצי כאן.

4. דיוק המידע

אנו משתדלים לדייק ככל הניתן בתיאור מוצרינו באתר; עם זאת, בכפוף לחוק החל, איננו מתחייבים לכך שתיאורי המוצרים, הצבעים, המידע או תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות. מבצעי מוצרים, מחירים, תנאי משלוח וכו', כפופים לשינוי על ידינו לפי שיקול דעתנו.

5. קניין רוחני  

כל מידע ותוכן הזמינים באתר וכן "המראה והתחושה שלו", לרבות, אך מבלי למצות, סימני מסחר, סמלילים, סימני שירות, טקסט, גרפיקה, סמלי לחצנים, תמונות, קטעי וידאו ואודיו, קומפילציות נתונים ותוכנה ואיסופם וארגונם (במקובץ, ה"התוכן") הוא רכוש גלאם42, גורמים המסונפים אלינו, שותפים או מעניקי רישיונות שלנו ומוגן בחוקים של ישראל, ארצות הברית וחוקים בינלאומיים, לרבות חוקים החלים על זכויות יוצרים וסימני מסחר.

למעט כאמור ברישיונות המוגבלים בסעיף 6, או כנדרש לפי החוק החל, אסור להשתמש בתוכן או בכל חלק מהאתר, לשחזרו, לשכפלו, להעתיקו, למכרו, למכרו מחדש, להיכנס אליו, לשנותו או לעשות בו שימוש לרעה בכל דרך אחרת, כולו או חלקו, לכל מטרה (לרבות, אך מבלי למצות, מטרות שאינן מסחריות) ללא הסכמתנו המפורשת בכתב מראש.

6. רישיונות מוגבלים

אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול ובלתי בלעדי לגישה לאתר ולעשיית שימוש אישי בלבד. רישיון מוגבל זה אינו כולל את הזכות: (א) למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור כדי לתחום את האתר או כל חלק ממנו; (ב) לפרסם מחדש, להפיץ מחדש, להטביע, לשדר, למכור, להעניק רישיון או להוריד את האתר או חלק ו/או כל תוכן (למעט אחסון במטמון או לפי הצורך לשם צפייה באתר); (ג) לעשות כל שימוש באתר או בחלק ו/או בכל תוכן זולת שימוש אישי; (ד) לשנות, לבצע הנדסת אחזור (reverse engineering) או ליצור כל עבודות נגזרות בהתבסס על האתר או על תוכן, כולו ו/או מקצתו; (ה) לאסוף מידע על חשבונות לטובתך או לטובת צד אחר; (ו) להשתמש בכל מטה-תגים או בכל "טקסט מוסתר" אחר העושה שימוש בתוכן, כולו ו/או מקצתו; או (ז) להשתמש ברובוטי תוכנה, בעכבישים, סורקים (crawlers) או בכלים דומים לאיסוף ולהפקת נתונים, או לנקוט כל פעולה אחרת העלולה להטיל נטל או עומס בלתי סביר על התשתית שלנו. עליך לשמור, ללא שינוי, כל הודעות קנייניות שישנן באתר או המצורפות לאתר או כלולות בו.

כמו כן, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול ובלתי בלעדי ליצור היפר-קישור לדף הבית של האתר לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. אתר אינטרנט המקשר לאתר (א) רשאי לקשר לתוכן שלנו, כולו ו/או מקצתו, אך לא להעתיקו; (ב) אסור שירמז לכך שאנו תומכים באתר אינטרנט כאמור, בשירותיו או במוצריו; (ג) אסור שייצור מצג שווא לגבי הקשר שלו עמנו; (ד) אסור שיכלול תוכן העלול להתפרש כמעליב, נתעב, פוגעני, שנוי במחלוקת או בלתי חוקי או בלתי מתאים לכל גיל; (ה) אסור שיתאר אותנו או את מוצרינו או שירותינו באופן כוזב, מטעה, משפיל, פוגעני או מעורר התנגדות בדרך אחרת, או לקשור אותנו למוצרים, לשירותים או לדעות בלתי רצויים; ו- (ו) אסור שיקשר לכל עמוד באתר למעט עמוד הבית. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובכל עת, לבקש ממך להסיר כל קישור לאתר ובעת קבלת בקשה כאמור, עליך להסיר מיד קישור כאמור ולחדול מלבצע כל קישור זולת אם התרנו בכתב, בנפרד ובמפורש, לחדש את הקישור.

כל שימוש בלתי מורשה שלך באתר או בתוכן שלנו, כולו ו/או מקצתו, מסיים ומבטל אוטומטית את הרישיונות המוגבלים המפורטים בסעיף 6 מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת הקיימת בחוק או בתנאים ותניות אלה.

7. התחייבויותיך ותחומי האחריות שלך

בגישה לאתר או בשימוש בו, תצייתי לתנאים ותניות אלה ולאזהרות המיוחדות או להוראות לגישה או הוראות לשימוש המפורסמות באתר. את תפעלי תמיד בהתאם לחוק, לנוהג ובתום לב. אינך רשאית לערוך כל שינוי או תיקון באתר או בכל תוכן או שירותים העשויים להופיע באתר זה ואינך רשאית לפגום בכל דרך בשלמות האתר או בתפעולו. מבלי להגביל את כלליותה של כל הוראה אחרת מתנאים ותניות אלה, אם תפרי כל התחייבות מאלו המפורטות בתנאים ותניות אלה, ברשלנות או במכוון, תחובי בגין כל הפסד ונזק שהדבר עלול לגרום ל-גלאם 42, לגורמים מסונפים שלנו, לשותפים או למעניקי רישיונות שלנו, ונהיה בעלי זכות (אך לא נהיה מחויבים) לסיים ולבטל את שימושך באתר, לחסום את ה-IP שלך, ו/או למסור את שמך ואת פרטיך אם הדבר נדרש חוקית. 

כל קוד קופון, קוד מבצע או הטבה דומה אשר ניתן, נרכש או הוענק ללקוח, הנו לשימושו האישי בלבד.

יש להשתמש בקוד קופון ביחד עם השם ו/או כתובת האימייל המתאים אך ורק בהתאם להוראות החברה.

העברת הקוד / הקופון אינה מותרת, למעט במקרים בהם התירה זאת החברה מפורשות בכתב. במקרה של העברה אסורה או כל שימוש בחוסר תום לב ו/או בניגוד להוראות החברה, רשאית החברה לבטל את קוד הקופון ולא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש.

8. החשבון שלך

באפשרותך לבחור להירשם באתר שלנו אם גילך עולה על 18 שנה. אל תירשמי אם גילך אינו עולה על 18 שנה.  אם גילך עולה על 18 שנה ואת נרשמת, יהיו לך כתובת דוא"ל/ שם משתמש וסיסמה לחשבון שלך. את אחראית לשמור על סודיות החשבון, שם המשתמש והסיסמה שלך ולהגביל גישה למחשב שלך. את אחראית לשמור מידע כאמור עדכני, מלא, מדויק ואמיתי. את מסכימה לקבל אחריות לכל פעילוית המתרחשת במסגרת החשבון, שם המשתמש ו/או הסיסמה שלך. את מסכימה למסור אך ורק מידע עדכני, מלא, מדויק ואמיתי. אם את נכנסת לאתר ומשתמשת בו מטעמו של אדם אחר, את מצהירה כי יש לך את הסמכות לחייב את אותו אדם כשולח, לכל התנאים והתניות המפורטים כאן, וככל שאין לך סמכות כאמור את מסכימה להיות כבולה לתנאים ותניות אלה ולקבל אחריות לנזק שנגרם על ידי כל שימוש שלא כדין באתר או בתוכן הנובע מכניסה או שימוש כאמור.

אנו שומרים את הזכות לסרב לתת שירות ו/או לסיים חשבונות ללא הודעה מוקדמת אם יופרו תנאים ותניות אלה או אם נחליט, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שעשיית הדבר תשרת את טובתנו.

9. קישורי צד ג

איננו אחראים לתוכנם של כל דפים מחוץ לאתר האינטרנט או לכל אתר אינטרנט אחר המקשר לאתר זה או שיש אליו קישור ממנו. קישורים המופיעים באתר הם לשם הנוחות בלבד ואינם מהווים תמיכה מצדנו או מצד הגורמים המסונפים שלנו או שותפינו בתוכן, במוצר, בשירות או בספק שאליו או ממנו ההפניה. הקישור שלך אל דפים כלשהם מחוץ לאתר האינטרנט או ממנו, או לאתרי אינטרנט אחרים הוא על אחריותך. איננו אחראים בכל דרך שהיא לבדיקה או להערכה ואיננו מתחייבים למבצעים שבדפים מחוץ לאתר האינטרנט או בכל אתרי אינטרנט אחרים או לפרסומות המקשרות אל האתר או ממנו, ואיננו נוטלים על עצמינו כל אחריות או חבות לפעולות, לתוכן, למוצרים או לשירותים של דפים ואתרי אינטרנט כאלה, לרבות, ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות והתנאים והתניות שלהם. עליך לעיין בקפידה בתנאים ובתניות וכן במדיניות הפרטיות של כל דף מחוץ לאתר האינטרנט ושל אתרי אינטרנט אחרים בהם תבקרי.

10. תכונות, פונקציות ואירועים מיוחדים

האתר עשוי להציע תכונות, פונקציות או אירועים מיוחדים מסוימים (כגון תחרויות, הגרלות או מבצעים אחרים) העשויים (א) להיות כפופים לתנאי שימוש, לכללים ו/או למדיניות, בנוסף לתנאים ותניות אלה, או במקומם; ו- (ב) להיות מוצעים על ידינו או בידי צדדים שלישיים. במקרים אלה, נודיע לך על כך ואם תבחרי לנצל מבצעים אלה, את מסכימה לכך שהשימוש במבצעים אלה על ידך יהיה כפוף לתנאי שימוש, כללים ו/או מדיניות נוספים או נפרדים כאמור.

 

11. תגובות

המדיניות שלנו היא לסרב להצעות ולרעיונות המופנים אלינו שלא על פי בקשתנו. על אף המדיניות שלנו לגבי הצעות ורעיונות הנשלחים שלא על פי בקשתנו, כל שאלה, משוב, הצעה, רעיון או מידע אחר אותו תספקי לנו, (להלן: "תגובות") יטופל כמידע בלתי קנייני ובלתי סודי. בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו למדיניות פרטיות, באמצעות שידור או משלוח של כל תגובה, את מעניקה לנו בזאת בעלות מלאה בתגובה כאילו אנו יצרנו, פיתחנו ופרסמנו את התגובה למטרותינו שלנו. אנו שומרים את הזכות להעתיק, להשתמש, לשחזר, לשנות, להתאים, לתרגם, לפרסם, להעניק רישיון, להפיץ, למכור או להמחות את התגובה בכל דרך שנמצא לנכון, לרבות, אך מבלי למצות, להעתיקה במלואה או בחלקה, ליצור עבודות נגזרות ממנה, להפיץ ולהציג על תגובה בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה, בין אם ידועות כעת או שיפותחו בעתיד, לבד או כחלק מעבודות אחרות, או תוך תגובה לשימוש במוצרינו או בשירותינו או בקשר להם. כמו כן את מאשרת כי לא יחזירו לך את תגובתך, וכי אנו רשאים להשתמש בתגובה שלך ובכל רעיון, תפיסה או ידע הכלולים בו, מבלי לאזכר אותך, ומבלי לשלם כסף או כל צורה אחרת של תמורה, לכל מטרה, לרבות, מבלי למצות, פיתוח, ייצור, הפצה ושיווק של מוצרים.

אם את מעלה תגובה, את מצהירה ומתחייבת שאת בעלת הזכויות בתגובה שלך, או שולטת בהן בדרך אחרת. כמו כן, את מצהירה ומתחייבת שתגובה כאמור אינה מהווה או כוללת וירוס תוכנה, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני או כל צורה של "הודעות זבל". אסור לך להשתמש בכתובת דוא"ל כוזבת, להתחזות לכל אדם או ישות או להטעות אותנו בדרך אחרת באשר למקור של כל תגובה. את מסכימה לשפות אותנו בגין כל תביעה הנובעת או קשורה לכל טענה לזכויות כלשהן בכל תגובה או לכל נזק הנובע מכל תגובה.

12. תוכן משתמש

כאשר את משדרת, מעלה, מפרסמת, שולחת באמצעות דוא"ל או הופכת נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, שמע, תצלומים, גרפיקה, תמונות, סרטוני וידיאו, מסרים או חומרים אחרים (להלן, "תוכן משתמש") לזמינים בדרך אחרת באתר, את אחראית לתוכן משתמש כאמור. תוכן משתמש זה מהווה תגובה לפי סעיף 11 משמעות הדבר שכל צד שלישי, ולא אנו, אחראי באופן מלא לכל תוכן משתמש שהוא מפרסם באתר. את מסכימה שלא לעסוק, או לסייע או לעודד אחרים לעסוק בשידור, העלאה, פרסום, משלוח באמצעות דוא"ל, או הפיכת תוכן משתמש לזמין בדרך אחרת באתר אשר: (א) אינו כדין, הוא מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד, מהווה עוולה, משמיץ, גס, נתעב, פורנוגרפי, מהווה הוצאת דיבה, חודר לפרטיות הזולת, כולל שנאה או מעורר התנגדות מבחינה גזענית, אתנית או אחרת; (ב) אין לך זכות להפכו לזמין או לפומבי לפי כל דין או חוזי בהתאם לחוזה, או יחסי אמון; (ג) ידוע לך, או שאת חושדת בכך שהוא סודי, כוזב, לא מדויק או מטעה; (ד) צד ג' כלשהו פיצה אותך בגינו או נתן לך תמורה כלשהי; או (ה) מפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות יוצרים או זכויות קניין אחרות של כל צד. בנוסף, את מסכימה שלא לשדר, להעלות, לפרסם, לשלוח באמצעות דוא"ל או להפוך לזמין בדרך אחרת כל וירוס תוכנה, פרסום ללא בקשה או ללא היתר, שידול או חומר קידום מכירות, לרבות מכתבי שרשרת, דיוור המוני או כל צורה של "הודעות זבל". כמו כן את מסכימה שלא (א) להתחזות לכל אדם או ישות אחרת, או להצהיר באופן כוזב או לבצע מצג שווא אחר לגבי זיקתך לכל אדם או ישות; (ב) לבצע "מעקב טורדני" או להטריד בדרך אחרת, לרבות עידוד הטרדה של אדם אחר, הפלה בפח של כל צד שלישי או פגיעה בו, לרבות פגיעה בקטינים בכל דרך; (ג) לזייף כותרות או לבצע מניפולציות במזהים בדרך אחרת על מנת להסוות את המקור של כל תוכן משתמש; (ד) להפר במתכוון או שלא במתכוון כל חוק אשר חל, בין אם הוא לאומי או בינלאומי; (ה) לאסוף ולאגור פרטים אישיים הניתנים לזיהוי אודות משתמשים אחרים. (ו) לבצע כל גישה בלתי מורשית או ניסיון גישה לשרת שלנו; (ז) לערוך חיפוש, לדגום, לבדוק ו/או לסרוק את האתר ובכלל זאת לבדוק את הפגיעות של האתר לחדירה; או (ח) הפרעה או ניסיון הפרעה או השירות באתר

איננו תומכים או שולטים בתוכן המשתמש המשודר או המפורסם באתר, ועל כן איננו ערבים לדיוק, לתקינות או לאיכות של תוכן משתמש. את מבינה שבאמצעות שימוש באתר, יתכן שתיחשפי לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות מבחינתך. בכל הנסיבות לא נהיה אחראים בכל דרך לכל תוכן משתמש, לרבות, מבלי למצות, לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידך כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר בדרך אחרת. ידוע לך שאיננו יכולים לשאת באחריות לכל הערה, תגובה או מענה שיתכן שתקבלי עקב תגובת משתמש שפרסמת או שידרת.

את מאשרת כי יש בידינו הזכות (אך לא המחויבוּת) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ואנו שומרים את הזכות לשנות, לדחוס או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים ותניות אלה, נתונה לנו הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים ותניות אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת ואנו שומרים את הזכות לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים ותניות אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.

13. תלונות בגין זכויות יוצרים

אנו מכבדים את קניינם הרוחני של אחרים. אם את סבורה שחומרים המוגנים בזכויות יוצרים הועתקו באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא שלחי הודעת דוא"ל או הודעה בכתב לסוכן הממונה שלנו להודעות הפרה בציון האמור להלן: (א) זיהוי העבודה/ העבודות המוגנת/ות בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה/ו ואישור לכך שאת בעלת זכות היוצרים או מוסמך לפעול מטעמו של בעל זכויות היוצרים; (ב) תיאור החומר המפר לטענתך, ומיקום החומר באתר; (ג) כתובתך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדוא"ל שלך.

גלאם42 

שירות לקוחות גלאם 42

הסיבים 43 ביניין סי, פתח תקווה, ישראל

info@glam42.co.il

האתר מוצג "כמות שהוא". איננו מבצעים כל הצהרה או התחייבות מכל סוג, בין במפורש ובין במשתמע, בקשר לתנאים ותניות אלה או בקשר לאתר, ושוללים כל הצהרה, התחייבות או תנאי מכל סוג, בין במפורש ובין במשתמע, בקשר לתנאים ותניות אלה או לאתר, לרבות, אך מבלי למצות, התחייבויות או תנאים של איכות המניחה את הדעת, סחירות, אי הפרה או התאמה למטרה מסוימת, והכל בכפוף לחוק.

את מסכימה, שבכפוף לחוק, לא נהיה אחראים, או נחוב (בין בחוזים, בנזיקין (לרבות ברשלנות) או בכל דרך אחרת), בנסיבות כלשהן, לכל (א) הפרעה לעסקים; (ב) עיכובים או הפרעות בגישה לאתר; (ג) אי מסירת נתונים, מסירה שגויה, השחתה, השמדה או שינוי אחר; (ד) אובדן או נזק מכל סוג שנגרם כתוצאה מעיסוק עם קישורים מחוץ לאתר או מקיומם באתר; (ה) וירוסי מחשב, כשלי ותקלות מערכת העלולים להתרחש בנוגע לשימוש באתר על ידך, לרבות במהלך היפר-קישור לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או מהם; (ו) כל אי דיוק או השמטה בתוכן; או (ז) אירועים מעבר לשליטתנו הסבירה.

כמו כן, בכפוף לחוק, לא נישא באחריות לכל פיצויים עקיפים, מיוחדים, עונשיים, נלווים או תוצאתיים מכל סוג (לרבות אובדן רווחים) הקשורה לאתר או לשימושך בו, ללא קשר לצורת התובענה, בין בחוזים, בנזיקין (לרבות רשלנות), או בדרך אחרת, גם אם הובאה לידיעתנו האפשרות לפיצויים כאמור, ובשום מקרה חבותנו המצרפית המרבית לא תעלה על סך של מאה דולר ($100.00) או סכום שווה ערך בשקלים ישראליים חדשים, לפי העניין, ולמעט פגיעת גוף והכל בכפוף לחוק.

בכפוף לחוק, את מסכימה שאינך רשאית להגיש כל תביעה או תובענה הנובעות מהשימוש באתר או מתנאים ותניות אלה או הקשורות אליהם לאחר חלוף שנה אחת (1) לאחר מועד היווצרות עילת התביעה הקשורה לתביעה או תובענה כאמור.

14. שיפוי

את מסכימה להגן עלינו, לשפות אותנו ולמנוע פגיעה בנו בגין כל הפסד, פיצויים או עלויות, לרבות שכר טרחה סביר של עו"ד, הנובעים מכל תביעה, תובענה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מהפרת תנאים ותניות אלה. כמו כן, את מסכימה לשפות אותנו בגין כל הפסד, פיצויים או עלויות, לרבות שכר טרחה סביר של עו"ד, הנובעים משימוש ברובוטי תוכנה, בעכבישים, בסורקים (crawlers) או בכלי איסוף והפקת נתונים דומים על ידיך או מכל פעולה אחרת שתנקטי המטילה נטל או עומס בלתי סבירים על התשתית שלנו.

15. מחלוקות

לעניין כל מחלוקת הנוגעת לאתר, על כל הזכויות וההתחייבויות ועל כל הפעולות הנדונות בתנאים ותניות אלה יחולו דיני מדינת ישראל, כאילו היו התנאים והתניות בחוזה שנקשר  ומבוצע באופן מלא בישראל. כל מחלוקת הנוגעת בכל דרך לביקורך ושימושך באתר תוגש באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב - יפו, ואת כפופה לסמכות השיפוט ולהליכיהם, אלא שבמידה והפרת בכל דרך או איימת להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את זכויות הקניין הרוחני של גורמים מסונפים לנו, של שותפינו או מעניקי רישיונות שלנו, או שיש לך בדרך אחרת עילת תביעה בדין או בהסכם, אנו רשאים לבקש סעד מניעתי או אחר הולם בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט, ואת מסכימה לסמכות השיפוט ולמקום השיפוט בכל בית משפט כאמור למטרות כאמור.

16. הסכמה לקבלת הודעות בדרך אלקטרונית באמצעות פרסום באתר ובאמצעות דוא"ל

את מסכימה לקבל מאתנו באופן אלקטרוני, לרבות, ומבלי למצות, באמצעות דוא"ל או באמצעות פרסום הודעות באתר זה, כל הסכם, הודעה, גילוי ותקשורת אחרת (במקובץ "הודעות") שאליהם מתייחסים תנאים ותניות אלה. את מסכימה שכל הודעה אותה נספק לך אלקטרונית תספק כל דרישה משפטית לכך שתקשורת כאמור תהיה בכתב. על מנת לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות באופן אלקטרוני, עליך להודיע לנו על ביטול הסכמה כאמור באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת  info@glam42.co.il והפסקת שימושך באתר זה. במקרה כאמור, כל זכות המוענקת לך בהתאם לתנאים ותניות אלה, לרבות, אך מבלי למצות, הרישיונות המוגבלים המפורטים בסעיף 6 היפר-קישור של תנאים ותניות אלה, יתבטלו אוטומטית. למרבה הצער, איננו יכולים לספק את יתרונות אתר זה למשתמשת שאינה מסכימה לקבלה אלקטרונית של הודעות.

אנא שימי לב לכך שהסכמה זו לקבלת הודעות הינה נפרדת לחלוטין מכל בחירה שאת מבצעת ביחס לקבלת הודעות שיווקיות. האפשרויות שבידיך ביחס לקבלת הודעות שיווקיות מפורטות במדיניות הפרטיות שלנו היפר-קישור למדיניות פרטיות.

 

 

17. כללי

את מאשרת ומסכימה לכך שתנאים ותניות אלה (לצד מדיניות הפרטיות שלנו ותנאי ההסכם והמכירה ותניות אחרים וכן קווי מדיניות שאותם באפשרותך למצוא ברחבי האתר שלנו) מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בינינו הנוגע לשימוש שלך באתר, באים במקום ו/או גוברים על כל הצעות, הסכמים או תקשורת קודמים וחלים עליהם.

איננו יכולים להיות אחראים לכל אובדנים או נזקים עקב כל בעיות טכניות או אחרות הקשורות לתוכנה, לחומרה, לתשתית אינטרנט, לספקי צד ג' ו/או לכל נסיבות או אירועים אחרים שאינם תחת שליטתנו.

אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות תנאים ותניות אלה בכל עת באמצעות פרסום השינויים באתר ומתן הודעה על שינוי כאמור באתר. כל שינוי נכנס לתוקף מיד בפרסומו באתר ובפרסום הודעה על אודות שינוי כאמור. המשך שימוש על ידיך באתר לאחר מכן מהווה הסכמה שלך לכל תנאים ותניות ששונו כאמור. אנו רשאים, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק כל זכות שתנאים ותניות אלה מעניקים. עליך לציית מיד לכל הודעת הפסקה או הודעה אחרת, לרבות, לפי העניין, באמצעות הפסקת כל שימוש באתר. אנו רשאים, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק את השימוש באתר זה ולסיים את פעילותו.

דבר מהאמור בתנאים ותניות אלה לא יפורש כיצירת כל שליחות, העסקה או צורה אחרת של מיזם משותף בינינו. אי דרישה מצדנו שתבצעי כל הוראה מתנאים ותניות אלה לא תשפיע על זכותנו המלאה לדרוש ביצוע כאמור בכל מועד מאוחר יותר, וכמו כן, ויתור מצדנו על הפרת כל הוראה בתנאים ותניות אלה לא תהווה או תיחשב כוויתור על ההוראה גופא. במקרה בו כל הוראה בתנאים ותניות אלה תהיה בלתי אכיפה או בלתי תקפה לפי כל חוק חל או שכל ערכאה מוסמכת או החלטת בית משפט תקבע כי היא כזו, אי אכיפות או חוסר תוקף זה לא יהפכו את תנאים ותניות אלה להיות בלתי אכיפים או לא תקפים כמכלול, אלא שתנאים ותניות אלה ישונו בהיקף האפשרי בידי הגוף השופט, על מנת שישקפו במידה המרבית את הכוונה המקורית של הצדדים כפי שמבטאת בהוראה המקורית.

אם יש לך שאלה כלשהי בנוגע לתקנון זה, אנא שלחי אלינו הודעת דוא"ל לכתובת 

info@glam42.co.il 

גלאם 42 כל הזכויות הכלל-עולמיות שמורות.

*באפשרותכם לפרוס את התשלום באתר גלאם42 ברכישה מעל 300 ₪ 3-12 תשלומי קרדיט.

Contact